یاشار عزیزیان کلاندرق

دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده فن‌آوری‌های نوین نمین

درباره من

آدرس
ایران، اردبیل، نمین
تلفن
45-33512081 (98)
ایمیل
azizian@uma.ac.ir

page1-pic1

نام
یاشار عزیزیان کلاندرق
دانشگاه
دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده فن‌آوری‌های نوین نمین
علاقهمندی تحقیقاتی
فیزیک

برنامه کاری هفتگی جزوه ها

10 انتشار آخر

18 خرداد 1396
مقاله ژونالی
IF:0.675

Characterization of Some Electrical Properties of CdS-Gelatin Nanocomposites Using Hall Measurement Technique

18 خرداد 1396
مقاله ژونالی
(IF: 1.798)

Electric and Dielectric Properties of Au/ZnS-PVA/n-Si (MPS)Structures in the Frequency Range of 10–200 kHz

18 خرداد 1396
مقاله ژونالی
(IF: 0.383)

Preparation of cobalt hydroxide and cobalt oxide nanostructures using ultrasonic waves and investigation of their optical and structural properties

18 خرداد 1396
مقاله کنفرانسی
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

Effect of capping agent on the optical and structural properties of cobalt oxide nanoparticles

18 خرداد 1396
مقاله کنفرانسی
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

Preparation of cadmium oxide nanoparticles and investigation of the effect of Fe doping on their optical properties

18 خرداد 1396
مقاله کنفرانسی
Zanjan University, Zanjan, Iran

Debye model of qp-deformed particles

18 خرداد 1396
مقاله کنفرانسی
Elazig, Firat University, Turkey

Theoretical investigation of specific heat capacity of some bulk and nanostructured metals in the high and low temperature regime using q-deformed Debye model

18 خرداد 1396
مقاله کنفرانسی
Firat University, Turkey

The Effect of external voltage on the dielectric properties of SnO2-PVA nanocomposites

18 خرداد 1396
مقاله ژونالی
(IF:1.352)

Investigation of frequency and voltage dependence surface states and series resistance profiles using admittance measurements in Al/p-Si with Co3O4-PVA interlayer structures

18 خرداد 1396
مقاله ژونالی
NO

Талыбова С.А. К некоторым особенностям оптических свойств наночастиц сульфида кадмия

تمام انتشارها

تحصیلات

دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
پسادکترا اپتیک
ایران، زنجان
31 شهریور 1388 تا 31 شهریور 1390

دانشکاه باکو
دکترای فیزیک حالت جامد، نانو فیزیک نیمه‌هادی
آذربایجان، باکو
31 شهریور 1383 تا 31 شهریور 1387

دانشگاه گیلان
کارشناسی ارشد فیزیک هسته‌ای
ایران، گیلان، رشت
31 شهریور 1381 تا 31 شهریور 1383

دانشگاه محقق اردبیلی
لیسانس فیزیک
ایران، اردبیل
31 شهریور 1377 تا 31 شهریور 1381

دانشجویان جدید

تمام دانشجویان من